Bookmark and Share

هزینه های مربوطه و نحوۀ پرداخت

به طور کلی هزینه های انجام پرونده های مهاجرت به دو قسمت هرینه های دولتی و هزینه های مشاوره و حق الزحمه سازمان مهاجرت خورشید کانادا تقسیم میشود. مبلغ مورد نیازجهت انجام هر پرونده بر اساس پیچیدگی و توجه لازم متفاوت میباشد. هزینه های مشاوره و حق الزحمه سازمان مهاجرت خورشید کانادا متناسب با نوع پرونده ارزیابی میشود و شرایط پرداخت نیز بر اساس نیاز متقاضی و محدودیت های زمانی قابل تنظیم میباشد. جزئیات بیشتر در این زمینه را از نمایندۀ خود جویا شوید. هزینه های قانونی هر پرونده و بخشی از حق الزحمۀ سازمان مهاجرت خورشید کانادا در زمان عقد قرارداد قابل پرداخت میباشد.

در پایین مبالغ پرداختی به دولت فدرال کانادا برای انجام برخی از پرونده ها جهت اطلاع شما عزیزان وجود دارد. در نظر داشته باشید که در صورت ارائۀ تقاضا نامه از طریق منتخبین استانی، این هزینه ها علاوه بر هزینه های دریافتی توسط دولت های استان میباشد.


هزینه های مرتبط و نحوه پرداخت