Bookmark and Share

تقاضا کنیم

نامه الکترونیک

ویزای کانادا،خدمات مهاجرتپس از مطالعه بخشهای مختلف تارنمای سازمان مهاجرت خورشید، و تشخیص وتصمیم در مورد نوع روادید مورد نظر، با هماهنگی با دفتر مرکزی سازمان مهاجرت خورشید کانادا و متخصصین ما، قرارداد تنظیم شده برای تقاضانامه شما به دفتر تهران ارسال میشود. این تقاضانامه با ذکر جزییات وظایف و تعهدات طرفین شامل مبالغ پرداختی جهت بررسی و اعطای ویزا و هزینه های تشکیل پرونده میباشد.

با امضاء این قرارداد توسط متقاضی وتبادل هزینه های اولیه فعالیت ما در جهت کسب نتیجۀ مطلوب شما رسماً آغاز میشود. عموماً پس از عقد قرارداد لیستی از مدارک واطلاعات مورد نیاز در اختیار شماقرارمیگیرد که شما موظف به جمع آوری آنها خواهید شد. با ارسال مدارک به سازمان مهاجرت خورشید ما پرونده شما را برای ارسال به ادارۀ مهاجرت وشهروندی کانادا تکمیل کرده ونقائص احتمالی و یا مدارک ضمیمۀ موردنیاز پرونده را به آن افزوده و جهت بررسی به ادارۀ مهاجرت وشهروندی کانادا ویا سفارتخانه مربوطه ارسال میکنیم. درمرحلۀ بعد این مدارک توسط دفاتر ذیربط بررسی شده و در صورت نیاز، متقاضی به معاینات پزشکی ویا مصاحبه دعوت میشود.